ราคากลาง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วโค้งกีเย๊าะ หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)
28 เมษายน 2566

2657


กม.0+000-กม.+840 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร